Felix je sieť základných škôl, gymnázia a centra voľného času

Pomáhame deťom vyrásť na dobrých, múdrych, sebavedomých a šťastných ľudí.

Náš cieľ

Absolvent školy má rozvinuté svoje intelektové schopnosti, vie porozumieť a tvorivo pristupovať k novým situáciám. Takíto žiaci dokážu porozumieť situáciám, analyzovať informácie, hodnotiť možnosti, aplikovať vedomosti a zapamätať si nové skúsenosti, ktoré zovšeobecňujú na vlastné poznatky.

Naše školy

Prehrať video

Aktuálne sú základné školy Felix v piatich slovenských mestách. Spoločným cieľom…

Prehrať video

Naše gymnázium je špecifické tým, že okrem všeobecného vzdelania a prípravy na vysokú…

Aktuálne prevádzkujeme jedno CVČ Felix v Bratislave. Okrem štandardných krúžkov ako…

Metódy a formy práce so žiakmi

Naše školy aj CVČ poskytujú žiakom obsah vzdelávania, ktorý je v súlade so štátnym vzdelávacím programom. Využívame metódy, ktoré sú založené na akceptovaní individuálneho vývoja každého žiaka a na konštruktivistickom prístupe k vzdelávaniu.

Metódy učenia

Podporujeme tvorivý prístup učiteľov, umožňujeme používanie inovatívnych či zážitkových metód, ktoré nie sú v rozpore s pedagogickými princípmi školy a môžu byť špecifické pre rôzne aprobácie. Využívame metódy, ktoré sú založené na akceptovaní individuálneho vývoja každého žiaka a na konštruktivistickom prístupe k vzdelávaniu. Patria medzi ne: Hejného metóda, Civilizácia, ExpEdícia – skús, skúmaj, spoznaj, Informatika s Emilom, SFUMATO či Comenia script.

Učenie sa v súvislostiach

Pristupujeme k vzdelávaniu s pohľadom na reálny svet – teda integrovaním tém, poukazovaním na súvislosti a zadávaním výziev na základe reálnych motívov. Využívame k tomu aj vyučovanie v exteriéroch, integrované tematické vyučovanie, vysoko efektívne učenie (vzdelávanie blokovou formou, práca s aplikačnými úlohami, rozšírené o rozvoj životných zručností), dvojvrstvové vzdelávanie (akademické a osobnostné zároveň), projektové výzvy (napr. Daltonské dni) a skupinovú prácu (rovesnícke vyučovanie). Pre prepojenie učiva a skúseností žiakov s prírodou a pre rozvoj zručností organizujeme učenie v exteriéri – v realite mesta, školy v prírode, lyžiarske výcviky, kurzy plávania, korčuliarske kurzy, školské výlety či iné aktivity.

Účasť na súťažiach

Žiakom, ktorí chcú svoje schopnosti porovnávať s inými, umožňujeme aj vzájomné súťaženie. Preto podporujeme ich účasť v rôznych umeleckých, športových či vedomostných súťažiach.

Samostatné učenie sa

Žiaci sa neučia len to, čo im predkladajú učitelia. Preto škola podporuje „neriadený“ pohyb detí, ich komunitné skúsenosti (medziročníkové hodiny), samostatné čítanie a snaží sa, aby priestor školy takéto aktivity umožňoval.