Zápis prvákov v Bratislave

Od septembra 2024 otvárame v Bratislave prvácke triedv týchto pobočkách:

  • Petržalka – Tematínska 1
  • Karlova Ves – Karloveská 64 (budova Iuventy)
  • Vrakuňa – Vážska 32

 

Zároveň sa už môžete hlásiť aj do pripravovanej pobočky v Boroch, ktorú plánujeme otvoriť v septembri 2027. Vaše dieťa môže zatiaľ chodiť do našej pobočky v budove Iuventy (Karloveská 64) a v septembri 2027 bude možné prestúpiť do Borov.

Pre záujemcov o zápis budúcich prvákov máme pripravený nezáväzný formulár.  Ak máte záujem o zápis dieťaťa s nástupom 1. septembra 2024, je nutné ho vyplniť do 31. januára 2024

Vyplnením dotazníka sa dostanete do zoznamu záujemcov a budeme vás pozývať na podujatia, kde získate viac informácií o Felixe, napr. na deň otvorených dverí či informačné stretnutia. V mesiacoch február – apríl prebiehajú rodinné popoludnia, rozhovory s rodičmi a samotný zápis. Najneskôr do 31. mája vydávame rozhodnutia o prijatí.

Pozrite si, ako sa učí vo Felixe

Prehrať video

Naše základné školy

Prečo prihlásiť dieťa do Felixa?

Absolvent školy má rozvinuté svoje intelektové schopnosti, vie porozumieť a tvorivo pristupovať k novým situáciám. Takíto žiaci dokážu porozumieť situáciám, analyzovať informácie, hodnotiť možnosti, aplikovať vedomosti a zapamätať si nové skúsenosti, ktoré zovšeobecňujú na vlastné poznatky.

Metódy učenia

Podporujeme tvorivý prístup učiteľov, umožňujeme používanie inovatívnych či zážitkových metód, ktoré nie sú v rozpore s pedagogickými princípmi školy a môžu byť špecifické pre rôzne aprobácie. Využívame metódy, ktoré sú založené na akceptovaní individuálneho vývoja každého žiaka a na konštruktivistickom prístupe k vzdelávaniu. Patria medzi ne: Hejného metóda, Civilizácia, ExpEdícia – skús, skúmaj, spoznaj, Informatika s Emilom, SFUMATO či Comenia script.

Učenie sa v súvislostiach

Pristupujeme k vzdelávaniu s pohľadom na reálny svet – teda integrovaním tém, poukazovaním na súvislosti a zadávaním výziev na základe reálnych motívov. Využívame k tomu aj vyučovanie v exteriéroch, integrované tematické vyučovanie, vysoko efektívne učenie (vzdelávanie blokovou formou, práca s aplikačnými úlohami, rozšírené o rozvoj životných zručností), dvojvrstvové vzdelávanie (akademické a osobnostné zároveň), projektové výzvy (napr. Daltonské dni) a skupinovú prácu (rovesnícke vyučovanie). Pre prepojenie učiva a skúseností žiakov s prírodou a pre rozvoj zručností organizujeme učenie v exteriéri – v realite mesta, školy v prírode, lyžiarske výcviky, kurzy plávania, korčuliarske kurzy, školské výlety či iné aktivity.

Účasť na súťažiach

Žiakom, ktorí chcú svoje schopnosti porovnávať s inými, umožňujeme aj vzájomné súťaženie. Preto podporujeme ich účasť v rôznych umeleckých, športových či vedomostných súťažiach.

Samostatné učenie sa

Žiaci sa neučia len to, čo im predkladajú učitelia. Preto škola podporuje „neriadený“ pohyb detí, ich komunitné skúsenosti (medziročníkové hodiny), samostatné čítanie a snaží sa, aby priestor školy takéto aktivity umožňoval.