O nás

Pedagogické princípy

Učíme sa pre život: Deti sa učia uplatňovať svoje vedomosti v reálnom živote. Ukazujeme im cesty, aby si sami mohli vybrať, kam budú smerovať. Vieme, že pripravujeme deti na svet, ktorý dnes neexistuje a na prácu, ktorá dnes neexistuje. Snažíme sa pripraviť ich tak, aby sa dokázali vysporiadať s čímkoľvek, čo ich v živote stretne.

Dieťa centrom vzdelávania: Pracujeme s dieťaťom, nie s učivom alebo predmetmi. Učiteľova túžba vzdelať nesmie prevýšiť túžbu vychovať. Snažíme sa maximálne podporovať každého žiaka v dosahovaní jemu primeraných cieľov.

Prirodzená túžba po poznatkoch: Deti sú prirodzene zvedavé. Nechávame ich, aby skúmali, vymýšľali, mýlili sa, hľadali a radovali sa z toho, na čo prišli. Podporme ich túžbu po poznatkoch.

Bezpečné a podnetné prostredie: Deti trávia v škole veľkú časť svojho života. Rodičia sa môžu spoľahnúť, že naša škola je pre ich deti bezpečným a podnecujúcim prostredím, v ktorom sa rozvíja ich inteligencia, tvorivosť a hravosť.

Pozitívny prístup: Dieťa sa stáva takým, za aké ho považujeme. Preto hľadáme v deťoch to pozitívne a chválime ich. Iba spokojné dieťa, ktoré má rado samé seba, a prijíma sa so svojimi silnými aj slabými stránkami, môže byť v živote úspešné.

Sloboda vo vzdelávaní: Podporujeme slobodu výberu, rešpekt k individuálnym potrebám a formám získavania poznatkov, snažíme sa o čo najmenej direktívne fungovanie.

Učiteľ ako sprievodca: Čo dokáže urobiť dieťa, nesmie robiť učiteľ. Učiteľ je organizátorom vyučovania, vytvára podmienky pre činnosť detí. Platí, že „učia sa deti“, namiesto „my učíme deti“.

Dieťa ako partner: Dieťa je plnohodnotný partner pre učiteľov aj ostatných zamestnancov školy.

Podpora rastu: Pokiaľ deti nebrzdíme, sú schopné urobiť aj viac, ako očakávame. Dokonca viac, ako sme niekedy schopní a ochotní urobiť my. Podporujeme deti, aby nás prekonali. Umožňujeme deťom rast, rozvoj ich daností a rozširovanie obzorov.

Formovanie osobnosti: Deti sa učia vyjadrovať svoj názor a vypočuť si názor iných. Učia sa argumentovať, diskutovať, chápať druhých a viesť dialóg. Sprevádzame deti aj pri konfliktných situáciách a využívame to na formovanie ich osobnosti a rozvoj zručností, ako takéto situácie riešiť. Škola má jasne stanovené pravidlá tolerancie vzájomného správania a hranice, v ktorých sa môže dieťa slobodne realizovať počas vyučovacieho procesu.

Individuálny prístup: Pre hlbší individuálny rozvoj žiakov máme v škole školského psychológa a špeciálneho pedagóga. Okrem toho vedieme starších žiakov k sebauvedomeniu a zodpovednosti aj využívaním mentoringu.

Rodič je partnerom: Záleží nám na jeho názore. Rodič pozná svoje dieťa najlepšie a iba spoločná práca rodiča a učiteľa môže viesť k dobrým výsledkom.

Podmienky pre učiteľa: Kvalitný učiteľ je nosným prvkom školy Felix, pretože formuje dieťa a napĺňa poslanie a cieľ školy. Vytvárame mu podmienky na tvorivú a tímovú prácu, priestor na budovanie pozitívneho vzťahu s deťmi, čas a prostriedky na vlastné vzdelávanie. Učíme deti uplatňovať svoje vedomosti v reálnom živote, otvárame im oči a ukazujeme cesty, aby si sami mohli vybrať, kam budú smerovať. Učíme s vedomím, že pripravujeme deti na svet, ktorý dnes neexistuje, na prácu, ktorá dnes neexistuje a snažíme sa pripraviť ich vysporiadať sa s čímkoľvek, čo ich v ďalekej budúcnosti v živote stretne.

Hodnotenie

Formatívne hodnotenie: Hodnotíme žiaka tak, aby mu hodnotiace informácie umožňovali zlepšiť jeho poznatky, schopnosti, zručnosti či správanie (formatívne hodnotenie). Základom je slovné hodnotenie, u ktorého sa učiteľ uistí, že mu žiak rozumie.

Známky​: Pomocnou formou hodnotenia je prideľovanie známok či bodov, ktoré žiakovi naznačujú nakoľko plní všeobecné očakávania štátneho vzdelávacieho programu.

Vysvedčenie​: Okrem vysvedčenia dostane každý žiak dvakrát do roka aj písomné slovné hodnotenie.

Sebahodnotenie​: Dôležitým cieľom hodnotenia je naučiť každého žiaka sebareflexii a schopnosti vlastného sebahodnotenia. U starších žiakov využívame aj individuálne stretnutia na umožnenie spätnej väzby žiaka o jeho subjektívnom vnímaní a prežívaní v škole.

Konzultácie s rodičmi: Konzultačné hodiny  sú formou informovania rodičov o hodnotení žiaka. Škola ich organizuje minimálne 2x ročne. Na druhom stupni sa konzultačné hodiny konajú v trojici žiak, učiteľ, rodič. Rodič má možnosť kedykoľvek požiadať o individuálnu konzultáciu aj okrem organizovaných konzultačných hodín.

Komunita

Rodičia ako súčasť školy. Organizujeme akcie, ktoré podporujú vytvorenie komunitného života školy. Ich cieľom je získanie si dôvery rodičov vo vzťahu k princípom a metódam školy, spolupráca a podpora rozvoja ich dieťaťa. Pre rodiny prvákov organizujeme Adaptačné víkendovky. Oboznámia sa s princípmi a metódami školy a zároveň sa rodiny, učitelia a deti navzájom lepšie spoznajú.

Rodičia na vyučovaní: Učitelia vytvárajú pre rodičov možnosť zúčastniť sa na niektorej vyučovacej hodine, organizujeme aj Dni otvorených dverí.

Vzdelávanie rodičov: Organizujeme Felix akadémiu, ako vzdelávací priestor, kde sa rodičia môžu zoznámiť s našimi princípmi a metódami.

Ďalšie aktivity: Rodičia majú možnosť zúčastňovať sa aj na iných akciách školy (napr. sobotňajšie výlety, šarkaniády, predvianočné tvorivé dielne, školský ples a pod., …).

Všetci zamestnanci ako súčasť komunity: Pre podporu komunity zamestnancov školy sú organizované príležitostné večere, obedy, spoločné podujatia, víkendovky, hromadné účasti na konferenciách či návštevy iných škôl.

Osobné vzťahy: Riaditeľ a najmä učitelia si budujú osobné vzťahy s každým žiakom a rodičom – dennodennou bežnou konverzáciou, častou prítomnosť vo vestibule v časoch príchodu a odchodu žiakov, vítaním rodičov prváčikov pri vstupe do školy, vyprevádzaním žiakov po vyučovaní, účasťou na akciách pre rodiny a pod.

Rada rodičov: Spolupracujeme s rodičmi aj oficiálnym spôsobom cez Radu rodičov a všetkých podporujeme v otvorenej komunikácii aj s členmi vedenia školy. Vítame akúkoľvek spätnú väzbu od rodičov či priamo od žiakov.

Financovanie

Príspevok na školu: Rodičia platia príspevok na školu a príspevok na klub. V týchto príspevkoch sú zahrnuté všetky potreby na zabezpečenie výchovnovzdelávacieho procesu: pomôcky, učebnice, učebné materiály, pracovné listy, zošity, potreby na výtvarnú výchovu, písacie potreby, vyučovanie v exteriéroch, výlety, exkurzie a súťaže.

Nad rámec príspevku: V príspevku na školu nie sú zahrnuté : obedy, desiaty, strava, pobytové akcie (adaptačná víkendovka, škola v prírode, lyžiarsky, výlety mimo BA či iné akcie, ktoré nie sú súčasťou bežného vyučovacieho dňa), kurzy plávania, kurzy korčuľovania, lyžiarske výcviky a krúžky. Bez súhlasu zriaďovateľa nie je škola, jej riaditeľ, učiteľ či iný zamestnanec školy oprávnený zbierať od rodičov žiadne poplatky navyše.

Spôsob platby: Všetky úhrady realizujú rodičia bezhotovostne. 

Úhrada škôd: Škody úmyselne spôsobené žiakom, hradí rodič žiaka. Napr. ak žiak stratí alebo zničí pridelenú učebnicu alebo pomôcku, tak si ju zadováži na náklady svojich rodičov.

Kto sme

Za občianskym združením Felix stoja ľudia s bohatými skúsenosťami s prácou s deťmi, a to nielen v škole, ale aj mimo nej. Dlhé roky sa venujeme sieťovaniu inovatívnych učiteľov po celom Slovensku. Naše skúsenosti s prácou s deťmi a inšpirácie od najlepších učiteľov chceme využívať v každodennej praxi. Od septembra 2013 prevádzkujeme Súkromnú základnú školu Felix v Bratislave, kde využívame moderné pedagogické koncepcie a metódy vyučovania. Aktuálne fungujú v Bratislave už štyri pobočky školy Felix, ďalšie  školy Felix sú v Košiciach, v Liptovskom Mikuláši, v Trnave a Žiline. V roku 2021 sme otvorili Gymnázium Felix v Bratislave a aj Centrum voľného času.

Zriaďovateľom škôl v Bratislave je OZ FELIX Bratislava. Školy mimo Bratislavy fungujú na základe franšízových zmlúv.